Община Варна търси спешно експерти за фонд “Култура”

Община Варна търси спешно експерти за фонд "Култура"

Община Варна набира предложения за експерти за включване в Експертния съвет на фонд „Култура“. Това обявиха от пресцентъра на местната власт в съобщение до медиите. Съгласно правилника за работа на фонда, той се състои от 11 души, пет от тях – постоянни и шест – независими външни експерти. Те оценяват проектните предложения, които постъпват във фонд „Култура“ на Община Варна.

Постоянните членове са в състав: председателят на Постоянната комисия  „Култура и духовно развитие” към Общинския съвет и още двама нейни членове, директорът на Дирекция „Култура и духовно развитие” в Община Варна, както и един експерт, избран на редовно заседание на Обществения съвет по култура.

Временните членове на Експертния съвет са шестима. Те трябва да са с висше образование и да са експерти в сферата на културата по съответното програмно направление: визуални изкуства, изпълнителски изкуства, музика, литература, филмово изкуство, архитектура и дизайн.

Съгласно правилника за работа, членове на Експертния съвет не могат да бъдат лица, които са:

– съдружници, акционери, членове на управителни и контролни органи или служители на юридически лица, подали документи за кандидатстване по програмата на фонда;

– свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия до IV степен с лица, подали документи за кандидатстване по програмата на фонда;

– лица, при които е наличие конфликт на интереси.

Членовете на Експертния съвет са длъжни да не огласяват обстоятелства, които са узнали в процеса на своята работа. Мандатът им е една година, считано от избирането им, което става с решение на Общинския съвет.

Срокът за подаване на документи е от днес – 16.01.2024 г., до 26.01.2024 г. включително. 

Кандидатите трябва да изпратят кратка творческа биография (до 1800 знака) на следния електронен адрес: fund.varnaculture@gmail.com

В биографията ясно трябва да бъде представен опитът им в избраното направление – визуални изкуства, изпълнителски изкуства, музика, литература, филмово изкуство, архитектура и дизайн. Преимущество ще бъде доказан опит в оценяването на проекти в сферата на културата.

Всички постъпили автобиографии ще бъдат предоставени, разгледани и гласувани от ПК „Култура и духовно развитие“, като окончателният състав на Експертния съвет трябва да бъде одобрен от Общински съвет – Варна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *